આત્મકથન /સંસ્મરણો : My Blog in Gujarati

Welcome! Gujarati mitro! This is my Blog in Gujarati. Let us help the Gujarati language to earn a distinct position on the NET.

Wednesday, May 24, 2006

Childhood and Mother Nature

.

Parents often remain baffled as to how to raise a child. They often ask me,"Sir! How should we raise our child? Which factors will influence the development of our child?"

The answer is not simple. The child learns his lessons from the moment he/she is born. He goes on watching everything. Whatever world, whatever picture you will present to him, he will be influenced by that. There are no set rules for parenting. But parents must know what parenting is.

Please "CLICK" and magnify the following image to read clearly.

.
.

3 Comments:

 • At May 27, 2006, Blogger Suresh said…

  I am on another PC. So typing in English. I was studying in D.B. High school, Kankaria and used to go walking like you. Your narrative reminded me of those days. The area has no shade of those days now, Even school premises have changed greatly.
  But whenever I pass by, those golden years of Kishoravastha flash back.
  Which school you were in ?

   
 • At May 30, 2006, Anonymous ધવલ said…

  મઝાનો બ્લોગ છે સાહેબ ! આજે જ મારા જોવામાં આવ્યો. અંગત વિચારોના બ્લોગ ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં ઓછા જ છે એટલે તમારો આ બ્લોગ જોઈને વધારે આનંદ થાય છે.

  વધારે એક વાત, ગુજરાતી બધુ 'ઈમેજ' તરીકે કેમ મૂકો છો. યુનિકોડ તરીકે મૂકશો તો વધારે સરસ લાગશે. અને બધાને માટે શોધવું સરળ બનશે.

   
 • At May 30, 2006, Blogger Nav-Sudarshak said…

  Thank you Dhaval bhai, for your kind comments. I understand UNICODE works only in XP; for a month or so I have an unresolved problem with XP. Presently I have to use 98 and hence the"Image". Please bear with me for sometime. .... Harish Dave

   

Post a Comment

<< Home